Duurzaam alternatief

voor de Solex

Nieuw in 2020

 1. De huurder c.q. berijder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of bromfietscertificaat.
 2. Het huren van een Solex geschiedt op eigen risico. Solex Betuwe is niet aansprakelijk voor schade aan huurder, derden en/of zaken ontstaan gedurende de huurperiode, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hier tegen verzetten.
 3. De huurder is tot het moment waarop de Solex bij de Solex Betuwe terugbezorgd is, aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan de gehuurde Solex en/of de ter beschikking gestelde kleding en/of cap, ongeacht of deze schade het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten voor herstel alsmede de kosten voor vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan Solex Betuwe vergoeden.
 4. De huurder is verplicht de Solex in overeenstemming met de bestemming, de door Solex Betuwe gegeven instructies en aanwijzingen, op zorgvuldige wijze en overeenkomstig de bepalingen van deze huurovereenkomst te gebruiken. In dit kader dient huurder zich in ieder geval te houden aan het bepaalde zoals opgenomen in deze voorwaarden.
 5. Solex Betuwe is te allen tijde gerechtigd om de Solex bij vermeend misbruik in te nemen. Bij inname om deze reden blijft huurder het volledige huurbedrag schuldig.
 6. Het is huurder verboden voorafgaand aan dan wel tijdens het besturen van de Solex alcohol en/of verdovende middelen te gebruiken c.q. de Solex op enig moment te besturen met een alcoholpromillage dat de wettelijk toegestane waarde overschrijdt c.q. te besturen onder de invloed van verdovende middelen.
 7. De huurder dient er voor zorg te dragen dat hij/zij tijdens het gebruik van de Solex geen geluidsoverlast veroorzaakt dan wel op enige andere wijze hinder veroorzaakt aan derden.
 8. De huurder dient er voor zorg te dragen dat de Solex op geen enkel moment tijdens de huurperiode onbemand c.q. onbeheerd worden achtergelaten.
 9. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Solex daar Solex Betuwe hier niet tegen verzekerd is.
 10. De Solex valt volgens de in Nederland geldende verkeerswet- en regelgeving in de categorie “snorfietsen”. Het is de verantwoordelijkheid van huurder c.q. berijder dat bij deelname aan het verkeer met de Solex de in Nederland geldende verkeersregels voor snorfietsers in acht worden genomen. Dit betekent onder andere – doch niet uitsluitend – dat, waar mogelijk gebruik dient te worden gemaakt van de fietspaden.
 11. Verkeersovertredingen en de daaruit voorvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.
 12. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het verboden om:
  1. trottoirbanden op of af te rijden;
  2. tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen;
  3. op onverharde wegen te rijden;
  4. met meer dan één persoon op de Solex te rijden;
  5. op de Solex te zitten wanneer deze op de standaard staat.
 13. Ingeval zich tijdens de huurperiode gebreken, defecten en/of beschadigingen voordoen aan de Solex dan wel ingeval huurder tijdens de huurperiode met de Solex betrokken raakt bij een ongeval dient huurder dit direct aan Solex Betuwe te melden. Hiervoor kan huurder gebruik maken van het volgende telefoonnummer: 06-51 6786 51
 14. In geval van een ongeval dient huurder te allen tijde de politie in te schakelen.
 15. Het is de huurder niet toegestaan de Solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 16. Bij vroegtijdige terugbezorging blijft de volledige huurprijs gelden.
 17. Bij weersomstandigheden waarbij het onverantwoord is met de Solex te rijden – dit ter beoordeling aan Solex Betuwe – en bij andere vormen van overmacht, zoals bijvoorbeeld: oorlog, mobilisatie, oproer, stakingen, bedrijfstoring door brand, wegblokkades, natuurrampen etc. is Solex Betuwe gerechtigd de overeenkomst te annuleren. In geval van annulering door Solex Betuwe wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.
 18. In tegenstelling tot vele andere recreatiebedrijven, hanteert Solex Betuwe geen strenge annuleringsvoorwaarden. Indien opdrachtgever reserveert, gaat Solex Betuwe ervan uit dat de activiteit door zal gaan en alleen om zwaarwichtige redenen geannuleerd wordt. Solex Betuwe vertrouwt erop dat opdrachtgever beseft dat een reservering betekent dat er ruimte wordt vrijgehouden en er kosten worden gemaakt en dat een annulering kort voor aanvang van de overeenkomst financiële gevolgen heeft voor Solex Betuwe. Indien er een zwaarwichtige reden is voor opdrachtgever om de overeenkomst te annuleren, overlegt Solex Betuwe met opdrachtgever wat voor beide partijen een acceptabele oplossing is. Solex Betuwe heeft er alle vertrouwen in dat partijen er in goed overleg altijd uitkomen.

Start typing and press Enter to search